Gebruikersvoorwaarden online platform Perflectie

2018
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden in deze gebruiksvoorwaarden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Perflectie: de gebruiker van deze gebruiksvoorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58080457.
 2. Platform: het online platform, genaamd “Perflectie”, waartoe de wederpartij en deelnemers in het kader van de overeenkomst middels hun inloggegevens toegang verkrijgen.
 3. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Perflectie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Deelnemer: elke natuurlijke persoon die in het kader van de overeenkomst tussen Perflectie en de wederpartij gerechtigd is tot het gebruik van het platform.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Perflectie en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Perflectie zich voor bepaalde tijd heeft verbonden tot het beschikbaar stellen van het platform.
 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perflectie en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op certificering van de wederpartij of derden ter gebruik van het platform, alsmede op consultancydiensten en trainingen. Op laatstbedoelde diensten zijn de “Algemene voorwaarden Perflectie” van toepassing.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn met uitsluiting van de eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden van toepassing, welke laatste voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.
 3. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk tussen Perflectie en de wederpartij is overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk tussen Perflectie en de wederpartij is overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de wederpartij en Perflectie verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Perflectie vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van de Perflectie dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Aan een aanbod van de Perflectie dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van de Perflectie, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perflectie anders aangeeft.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  KERN VAN DE OVEREENKOMST

 1. Behoudens de beperkingen in deze gebruiksvoorwaarden zal Perflectie tijdens de duur van de overeenkomst het platform ter beschikking stellen van de wederpartij en de deelnemers. De wederpartij en deelnemers komen een niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van het platform, doch uitsluitend indien de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld en voor zover dit gebruiksrecht conform het bepaalde in deze voorwaarden aan de wederpartij en deelnemers toekomt.
 2. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor het gebruik van het platform door vanwege de wederpartij aangewezen deelnemers en overige derden aan wie de wederpartij het gebruik van het platform heeft overgelaten. De wederpartij staat in voor de nakoming van alle verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden welke ten aanzien van het gebruik van het platform gelden, waaronder de verplichtingen na te komen door deelnemers en derden die niet als wederpartij van Perflectie worden aangemerkt.

GEBRUIK OP BASIS VAN CERTIFICERING MET ABONNEMENT

 1. De wederpartij krijgt na totstandkoming van de overeenkomst zelfstandig toegang tot de zogenoemde Beheeromgeving van het platform en kan daarmee zelf deelnemers voor gebruik van het platform aanmelden. Perflectie factureert maandelijks vooraf het abonnementsbedrag. Indien de wederpartij meer deelnemerscodes heeft ingezet dan het afgesproken jaartegoed, zal Perflectie maandelijks achteraf deze extra deelnemerscodes tegen de geldende, losse code prijs in rekening brengen.
 2. Wederpartijen krijgen gedurende de looptijd van het abonnement toegang tot de Beheeromgeving van Perflectie. Zij kunnen daarmee ontwikkelprogramma’s (trainingscontent, zoals video’s, tips en opdrachten) ontwerpen en beheren en deelnemers uitnodigen en beheren. Het is de wederpartij niet toegestaan andere personen toegang als beheerder te verlenen tot de Beheeromgeving, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Het abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van een jaar, tenzij de wederpartij tenminste 1 maand voor de einddatum schriftelijk kenbaar heeft gemaakt het abonnement te willen beëindigen. Bij beëindiging van het abonnement vervallen ongebruikte deelnemerscodes.

GEBRUIK OP BASIS VAN CERTIFICERING ZONDER ABONNEMENT

 1. De wederpartij krijgt na totstandkoming van de overeenkomst zelfstandig toegang tot de zogenoemde Beheeromgeving van het platform en kan daarmee zelf deelnemers voor gebruik van het platform aanmelden. Perflectie factureert maandelijks achteraf voor het aantal nieuw geregistreerde deelnemers. In afwijking van de vorige zin kunnen Perflectie en de wederpartij overeenkomen dat de wederpartij vooraf zogenoemde deelnemercodes inkoopt, waardoor een staffelkorting van toepassing wordt. Vooraf ingekochte deelnemercodes zijn onbeperkt geldig.
 2. Wederpartijen krijgen voor de looptijd van de samenwerking toegang tot de Beheeromgeving van Perflectie. Zij kunnen daarmee ontwikkelprogramma’s (trainingscontent, zoals video’s, tips en opdrachten) ontwerpen en beheren en deelnemers uitnodigen en beheren. Het is de wederpartij niet toegestaan andere personen toegang als beheerder te verlenen tot de Beheeromgeving, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

GEBRUIK ZONDER CERTIFICERING

 1. De niet-gecertificeerde wederpartij krijgt na totstandkoming van de overeenkomst geen toegang tot de Beheeromgeving van Perflectie en kan niet zelfstandig deelnemers in het platform aanmelden; dit wordt verzorgd door Perflectie. De deelnemers betreffen in dat geval werknemers van de wederpartij. Na opgave van de betreffende deelnemers door de wederpartij, ontvangen zij van Perflectie vanuit het platform een uitnodiging met daarin een unieke link om zich aan te melden en het gebruik van het platform te starten.
 2. Ook de niet-gecertificeerde wederpartij is een bedrag per deelnemer verschuldigd. De duur van de overeenkomst wordt bepaald door het aantal gedragingen waar de deelnemer mee gaat oefenen. De tijdsduur staat niet vast. De deelnemer heeft toegang totdat hij alle gedragingen beheerst.
 3. Onverminderd het bepaalde in het volgende lid, staat bij het aangaan van de overeenkomst vast hoeveel en welke deelnemers het platform gaan gebruiken, waarop de door de wederpartij verschuldigde prijs is gebaseerd.
 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kunnen Perflectie en de wederpartij overeenkomen dat de wederpartij vooraf de toegang tot het platform voor een bepaald aantal deelnemers inkoopt, waardoor een staffelkorting van toepassing wordt.

ARTIKEL 5. |  DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 1. De gecertificeerde wederpartij krijgt toegang tot de Beheeromgeving van het platform gedurende de geldigheidsduur van de certificering. Na afloop van deze geldigheidsduur kunnen niet langer deelnemers door de wederpartij worden opgevoerd middels het platform, tenzij Perflectie en de wederpartij een verlenging van de certificering zijn overeengekomen.
 2. Elk gebruik van het platform door de deelnemer is aan de persoon van de geregistreerde deelnemer gebonden. Indien het ontwikkelingsprogramma door de deelnemer is afgerond, kan daarvan niet langer gebruik worden gemaakt, met uitzondering van toegang tot het platform voor inzage in zijn gegevens en het fungeren als teamlid voor andere deelnemers.
 3. Niet-afgeronde ontwikkelingsprogramma’s blijven onbeperkt geldig, ook nadat de samenwerking met de wederpartij is verlopen.

ARTIKEL 6. |  GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 1. Het platform kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van het platform draagt Perflectie geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De wederpartij en deelnemer kunnen zelfstandig content toevoegen aan het platform, welke content uitsluitend beschikbaar is voor de deelnemers die onder licentie van de wederpartij van het platform gebruik kunnen maken. Perflectie heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels het platform door de wederpartij of deelnemer toegevoegde content, ook niet indien deze content op initiatief van de wederpartij of deelnemer is toegevoegd door Perflectie of door de wederpartij of deelnemer zelf op basis van de adviezen of instructies van Perflectie. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan het platform door of namens de wederpartij of deelnemer toegevoegde content, draagt Perflectie geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan het platform wordt toegevoegd de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels het platform mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart Perflectie van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zullen de wederpartij en deelnemers geen misbruik maken van de diensten van Perflectie en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
 3. Perflectie is te allen tijde gerechtigd, indien hij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de wederpartij of deelnemer op het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat Perflectie op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de wederpartij, deelnemer of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van het platform of servers van Perflectie of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van Perflectie of derden.
 5. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Perflectie of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Perflectie afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 6. Na beëindiging van het gebruiksrecht van de wederpartij en/of deelnemers dienen zij elk gebruik van het platform te staken en gestaakt te houden en is Perflectie gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstelligen; alle kopieën, waaronder reservekopieën van het platform dienen te worden verwijderd van de systemen van de wederpartij en deelnemers.
 7. De rechten uit de overeenkomst zijn voor de wederpartij en deelnemers niet overdraagbaar. Het is de wederpartij en deelnemers niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden ter beschikking te stellen van derden, ook niet indien die derden het platform uitsluitend ten behoeve van de wederpartij en/of deelnemers gebruiken.
 8. De wederpartij en deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van het platform. Het platform is “web-based”. De wederpartij en deelnemers maken aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van het platform voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. De wederpartij en deelnemers verplichten zich ertoe het platform te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De wederpartij en deelnemers worden geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van het platform schade kan veroorzaken, waarvoor de wederpartij de aansprakelijkheid draagt, onverminderd het recht van Perflectie de schadeveroorzaker buiten de wederpartij om daarvoor aansprakelijk te houden.
 10. Indien Perflectie door middel van technische maatregelen het platform heeft beveiligd, is het de wederpartij en deelnemers niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

ARTIKEL 7. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Perflectie vermelde bedragen exclusief btw.
 2. Perflectie is steeds gerechtigd de prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds gefactureerde bedragen.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Perflectie voorgeschreven wijze.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 5. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Een inbreuk op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden geeft Perflectie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Voorts is Perflectie bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst Perflectie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig zullen worden nakomen.
 3. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Perflectie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen heeft gesteld.
 4. Voorts is Perflectie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Nimmer wordt door de wederpartij of deelnemer aanspraak gemaakt op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Perflectie op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 6. Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komt alle door Perflectie in verband met de opschorting of ontbinding van de overeenkomst te lijden schade voor rekening van de wederpartij.
 7. Indien en voor zover Perflectie de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Perflectie, is elke aansprakelijkheid van Perflectie voor schade geleden in verband met het gebruik van het platform uitgesloten. In het bijzonder is Perflectie niet aansprakelijk voor de gevallen als bedoeld in de volgende leden en het overige van deze gebruiksvoorwaarden.
 2. Perflectie is niet gehouden zich er van te vergewissen of de door of namens de wederpartij of deelnemer middels het platform geopenbaarde content onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend is. Perflectie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van het platform geopenbaarde gegevens. De wederpartij vrijwaart Perflectie van al haar aanspraken en aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de middels het platform door of namens de wederpartij of deelnemers geopenbaarde gegevens onrechtmatig, onjuist, onvolledig of misleidend zijn.
 3. Perflectie is te allen tijde gerechtigd het platform op ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voor de wederpartij of deelnemer voortvloeit.
 4. Perflectie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het platform.
 5. Perflectie spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het platform en de services te optimaliseren. Echter kan Perflectie niet garanderen dat de voorzieningen op het platform onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op het platform probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Perflectie ter zake is uitgesloten.
 6. Perflectie is te allen tijde bevoegd het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van het platform of de servers van Perflectie of derden. Alle aansprakelijkheid van Perflectie als gevolg van ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid van het platform of onderdelen daarvan is uitgesloten.
 7. Perflectie is niet aansprakelijk voor programmeerfouten op het platform. Voorts is Perflectie, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het platform of servers van Perflectie of derden schade aanrichten aan de hard- of software van de wederpartij of deelnemer.
 8. Indien het platform verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks, naar de websites of programmatuur van derden, is Perflectie nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of programmatuur.
 9. Perflectie spant zich naar alle redelijkheid in het platform en de overige systemen van Perflectie te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Perflectie is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij of deelnemer door derden, alsmede voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van door de wederpartij of deelnemer verstrekte gegevens.
 10. De wederpartij is jegens Perflectie aansprakelijk voor schade die door haar of deelnemers is veroorzaakt als gevolg van het, middels de systemen van Perflectie, verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden.
 11. Voor zover er, ondanks het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden, enige aansprakelijkheid op Perflectie rust, is deze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de wederpartij aan Perflectie betaalde vergoedingen (excl. btw) waaruit de aansprakelijkheid van Perflectie is voortgevloeid.
 12. Perflectie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gederfde winst, geleden verlies, schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade, verlies van content en immateriële schade, verband houdend met het gebruik van het platform.
 13. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van de schade daarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan Perflectie. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt indien ter zake niet binnen bekwame tijd bij Perflectie wordt gereclameerd, welke termijn in ieder geval verloopt na 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 14. Indien en voor zover de wederpartij of deelnemer inbreuk maakt op het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de wederpartij Perflectie van alle hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De wederpartij vrijwaart Perflectie eveneens van alle overige aanspraken van de deelnemer of andere derden in verband met het gebruik van de door Perflectie aangeboden diensten.

ARTIKEL 10. |  PRIVACYBELEID

 1. Perflectie respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van ons platform. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de diensten van Perfectie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die via ons platform bereikbaar zijn.
 2. Perflectie krijgt door gebruik van het platform de beschikking over door of namens de wederpartij ontwikkelde trainingscontent en overige door de deelnemers of wederpartij aan het platform toegevoegde content. Deze content wordt middels een beveiligde Virtual Private Server (VPS) opgeslagen. De content kan aldus betrekking hebben op de persoonsgegevens van de wederpartij en deelnemers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruik voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het inzetten van coaches en, ten aanzien van deelnemers, de deelnemers te ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Deze gegevens kunnen mede ter beschikking worden gesteld van personen die de deelnemer heeft uitgenodigd om hem te ondersteunen (vaak directe collega’s of de leidinggevende, maar mogelijk ook de partner of vrienden van de deelnemer). Daarnaast gebruikt Perflectie persoonlijke gegevens van deelnemers om technische of andere problemen die de deelnemer heeft ten aanzien van het gebruik van het platform, te kunnen verhelpen.
 3. Perflectie is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Ons platform maakt daarom gebruik van cookies (tekstbestandjes die op de computer van de gebruiker worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het platform is anoniem en wordt uitsluitend voor analyse doeleinden gebruikt.
 4. De wederpartij staat ervoor in dat elke deelnemer, alsmede zij zelf, instemt met het verwerken van gegevens en het plaatsen van cookies op de hier beschreven wijze. Perflectie zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor de uitvoering van de overeenkomst nuttig wordt geacht.
 5. Gebruikers van het platform kunnen te allen tijde hun persoonsgegevens inzien, veranderen of verwijderen. Voor zover dit niet mogelijk is binnen hun persoonlijke omgeving in het platform, kunnen zij contact opnemen met Perflectie.

ARTIKEL 11. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de software, de domeinnaam van Perflectie, het platform en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en geluiden, behoren toe aan Perflectie. Het is de wederpartij en deelnemer verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren, aan derden te verstrekken of voor commerciële doeleinden aan te wenden.
 2. Het platform omvat mede software waarvan derden rechthebbende zijn. Deze derden verlenen de wederpartij en deelnemers een gebruiksrecht volgens de door hen gehanteerde licentie- of andersluidende voorwaarden. De onderhavige gebruiksvoorwaarden zijn nimmer van toepassing op de software als bedoeld in de eerste zin. Niets uit de onderhavige voorwaarden heeft invloed op de rechten en verplichtingen die voor de wederpartij en deelnemers voortvloeien uit de licentie- of andersluidende voorwaarden van derden.
 3. Het is de wederpartij en deelnemer niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van Perflectie of derden te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Perflectie wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Stefan Op de Woerd is binnen Perflectie verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle trainers die met Perflectie samenwerken. Hij hoort dagelijks waar trainers tegenaan lopen in gesprekken met opdrachtgevers, maar kent ook de succesverhalen. Daarom deelt hij graag zijn inzichten met je. 

 

Schrijf je in en ontvang de komende 3 dagen elke dag een belangrijk inzicht om de gesprekken met je opdrachtgevers effectiever en inspirerender te maken.

Bedankt voor je aanmelding! Je ontvangt binnen enkele minuten het eerste inzicht in je mailbox.

checklist

Download nu het gratis 'Actieplan voor deelnemers'

In het actieplan zitten de 5 elementen verwerkt die Runkeeper gebruikt om mensen te stimuleren.

Als je jouw deelnemers dit actieplan gedurende de training laat invullen, vergroot je de kans enorm dat ze hun persoonlijke doel halen.  

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download GRATIS het overzicht van 78 gedragingen

Download GRATIS het overzicht van 78 gedragingen

Per gedraging is bepaald hoe goed het te ontwikkelen is. Kies voor je training zoveel mogelijk makkelijk ontwikkelbaar gedrag dat past bij het onderwerp van de training. Zo maak je nog meer impact als trainer.

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

 

Ontvang 6 dagen lang de beste E-books, templates en werkvormen om continu leren te stimuleren.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de eerste tool in je mailbox.

Download nu GRATIS de starters guide ‘In 7 stappen naar effectieve stretch assignments’

Download nu GRATIS de starters guide ‘In 7 stappen naar effectieve stretch assignments’

 

Met dit stappenplan zet je mensen op een positieve manier aan tot leren dat direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de starters guide in je mailbox.

Download nu GRATIS het E-book 'De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’

Download nu GRATIS het
E-book 'De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’

 

 We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten het E-book in je mailbox.

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

 

Ontvang 6 dagen lang de beste E-books, templates en werkvormen om continu leren te stimuleren.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de eerste tool in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

Download nu GRATIS de praatplaat

Download nu GRATIS de praatplaat

 

Deze praatplaat kun je gebruiken in gesprekken met opdrachtgevers om je 70-20-10 aanpak toe te lichten

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de praatplaat in je mailbox.

Download nu gratis het persoonlijk actieplan

Download nu gratis het persoonlijk actieplan

 

Met dit actieplan ben je optimaal voorbereid om je goede voornemens succesvol in de praktijk te brengen.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download het benchmarkrapport 'Van leren naar presteren'

Download het benchmarkrapport 'Van leren naar presteren'

Uit een recente survey blijkt dat veel organisaties het rendement op leren willen vergroten, maar nog zoekende zijn hoe ze dit moeten aanpakken. Benieuwd naar de ontwikkelingen en best practices op het gebied van leren en presteren? Download dan nu het benchmarkrapport  ‘Van leren naar presteren’

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd met je aanvraag!
Klik hier voor download

leadmagnet-image

Download nu GRATIS de 30-day challenge toolbox

 

Ontwerp je eigen challenge en daag jouw deelnemers uit om direct in de praktijk aan de slag te gaan.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Pin It on Pinterest