Algemene voorwaarden

2018
ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

Voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bepalingen niet anders voortvloeit, worden de volgende termen in deze algemene voorwaarden, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Perflectie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 58080457.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Perflectie een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Overeenkomst/opdracht: iedere tussen Perflectie en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waarbij Perflectie zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van diensten.
 4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Perflectie voor de opdrachtgever te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn:
 • trainingen;
 • certificering voor het gebruik van het online platform van Perflectie;
 • consultancydiensten;
 1. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Perflectie en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Voor gebruik van het online platform van Perflectie zijn tevens van toepassing de “Gebruiksvoorwaarden online platform Perflectie”.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Perflectie vrijblijvend.
 2. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Perflectie dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Aan een aanbod van Perflectie dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, en wel op het moment dat de online door Perflectie aan de opdrachtgever aangeboden offerte, op de daartoe voorgeschreven wijze langs elektronische weg door de opdrachtgever is geaccordeerd en Perflectie de betreffende verklaring heeft ontvangen.
 5. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. |  INHOUD EN DUUR VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. Perflectie verplicht zich uitsluitend tot de dienstverlening die uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Aan diensten die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, hoeft Perflectie geen uitvoering te geven, tenzij partijen een wijziging of aanvulling van de overeenkomst ter zake uitdrukkelijk nader zijn overeengekomen.
 2. Voor zover daartoe tussen partijen niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, voert Perflectie de overeenkomst uit naar eigen inzicht.
 3. Alle dienstverlening waartoe Perflectie zich heeft verplicht, wordt door hem naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd. Voor zover de aard of strekking van een verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Perflectie zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Perflectie kan nimmer garanderen dat de resultaten worden bereikt die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogt te behalen, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen: de resultaten voor de opdrachtgever voortvloeiende uit door Perflectie aangeboden trainingen voor deelnemers daaraan, en gegeven adviezen van welke aard dan ook.
 4. Perflectie is niet verplicht de overeenkomst te allen tijde zelf uit te voeren. Onverminderd zijn aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst, is Perflectie steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Tenzij het tegendeel dwingend uit de aard of strekking van de verbintenis voortvloeit, zijn alle door Perflectie vermelde uitvoerings- en opleveringstermijnen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Perflectie treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Perflectie schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling hij Perflectie een redelijke termijn stelt waarbinnen de verbintenis alsnog kan worden nagekomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 6. Uitvoerings- en opleveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Perflectie alle voor de uitvoering van de overeenkomst en/of oplevering benodigde gegevens heeft ontvangen.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, eindigt de overeenkomst door volbrenging van de opdracht.

ARTIKEL 4A. |  INHOUD VAN DE CERTIFICERINGS-, TRAININGS- EN CONSULTANCYOVEREENKOMST

 1. Certificering

Certificering betreft een meerdaags programma waarbij de opdrachtgever per te certificeren persoon gegevens ontvangt voor toegang tot de zogenoemde Beheeromgeving van het online platform van Perflectie.

Trainingen en consultancy

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreffen trainingen een eendaags programma. Consultancydiensten worden op de daartoe overeengekomen datum of data uitgevoerd. Consultancydiensten betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, het ondersteunen van de opdrachtgever bij het ontwikkelen van programma’s binnen het online platform van Perflectie. Trainingen zijn bedoeld om aan de deelnemers daaraan te instrueren hoe verandering werkt, wat zij willen veranderen en wat dat voor hen betekent. De deelnemers doorlopen tijdens de trainingsdag alle stappen die noodzakelijk zijn voor een goede voorbereiding op het gebruik van het online platform Perflectie. Na afloop van de training hebben de deelnemers de noodzakelijke voorbereidingen getroffen, snappen ze hoe veranderen werkt, weten ze wat ze gaan doen, wat ze te wachten staat en kunnen ze aan de slag, onder meer met het online platform van Perflectie.

 1. Het bepaalde in het vorige lid laat het bepaalde in artikel 4.1 onverlet.
 2. Bij de uitvoering van opdrachten wordt van de opdrachtgever c.q. deelnemers verwacht dat zij aandachtig aan de certificering of training deelnemen en zij deugdelijk kennis nemen van de door of namens Perflectie verstrekte adviezen en geboden instructies. Perflectie voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, doch nimmer kan als tekortkoming van Perflectie worden aangemerkt de omstandigheid dat de resultaten die de opdrachtgever met het verstrekken van de opdracht beoogde te behalen niet worden bereikt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever c.q. deelnemers van de inspanningsverplichtingen als bedoeld in dit lid.

ARTIKEL 5. |  VERDERE VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst benodigd is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Perflectie, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle relevante informatie aan Perflectie te verstrekken, op de door Perflectie voorgeschreven wijze. Voorts dient de opdrachtgever Perflectie steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
 2. Voorts is de opdrachtgever gehouden Perflectie zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle personen, waaronder voor zover relevant, hijzelf, alsmede de personen die door de opdrachtgever bij de uitvoering van de diensten worden betrokken, waaronder mede begrepen deelnemers aan trainingen en certificering, op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats ter beschikking van Perflectie staan en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat de door Perflectie tewerkgestelde personen tijdig toegang verkrijgen tot die locatie, waaronder mede begrepen de overeengekomen lokalen waar uitvoering aan de diensten wordt gegeven, en Perflectie kosteloos gebruik kan maken van alle daarin aanwezige zaken en voorzieningen, voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nodig is. De opdrachtgever staat er voorts steeds voor in dat Perflectie de opdracht op het overeengekomen tijdstip of de overeengekomen tijdstippen kan uitvoeren en dat de plaats van uitvoering daarvoor geschikt is.
 5. De verplichtingen van de opdrachtgever als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van eventueel door Perflectie ingeschakelde derden.

ARTIKEL 6. |  ANNULERING VAN OVEREENKOMSTEN

De overeenkomst kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de opdrachtgever worden geannuleerd. Indien de opdrachtgever desondanks tot tussentijdse annulering van de overeenkomst overgaat, is hij jegens Perflectie gehouden tot vergoeding van winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voor Perflectie voortvloeiende schade. Indien de omstandigheden van het geval daartoe naar het oordeel van Perflectie aanleiding geven, kan Perflectie bepalen dat de opdrachtgever als gevolg van een annulering slechts gehouden is tot vergoeding van alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten, waaronder het honorarium van Perflectie naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

ARTIKEL 7. |  OVERMACHT

 1. Perflectie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, is onder overmacht begrepen de omstandigheid dat Perflectie door ziekte verhinderd wordt (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst en niet in staat blijkt (een) geschikte vervanger(s) voor te dragen.
 3. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, dan wel langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 4. Indien Perflectie bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Perflectie is, indien en voor zover de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de wet of de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Perflectie ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Perflectie gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betalingen heeft gesteld.
 3. Voorts is Perflectie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de opdrachtgever, waaronder eventuele vertragings- en wachturen in verband met opschorting van de overeenkomst doordat de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de overeenkomst niet tijdig nakomt.
 5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Perflectie op grond van dit artikel uitgeoefende opschorting- en ontbindingsrecht.
 6. Indien Perflectie de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. |  HONORARIUM EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Perflectie geeft een zo volledig mogelijke weergave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, betreft het honorarium een vaste prijs per opdracht.
 2. Alle door Perflectie vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. In verband met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende reis-, locatie- en arrangementkosten zijn niet bij het overeengekomen honorarium inbegrepen en komen aanvullend voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Perflectie is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van het overeengekomen honorarium en de overige kosten te vorderen. In een voorkomend geval is Perflectie gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevorderde vooruitbetaling volledig is voldaan.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, dienen betalingen te geschieden in euro’s, binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Perflectie voorgeschreven wijze. Betalingen dienen te geschieden zonder enige verrekening of schuldvergelijking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt.
 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:
 • een onjuistheid of onvolledigheid in de door hem verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichtingen die uit de wet of de overeenkomst (waaronder mede begrepen het bepaalde in deze algemene voorwaarden) voortvloeien;
 • een omstandigheid die anderszins niet aan Perflectie kan worden toegerekend.
 1. Onverminderd het bepaalde in dit artikel en het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van Perflectie voor herstelbare tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht niet eerder dan nadat de opdrachtgever daarover binnen bekwame bij Perflectie heeft geklaagd, waarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming wordt vermeld en Perflectie in de gelegenheid wordt gesteld de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.
 2. Perflectie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Perflectie bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Perflectie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Perflectie toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. De aansprakelijkheid van Perflectie is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans op dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Perflectie betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Perflectie nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de eventueel door Perflectie afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.
 2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Perflectie één jaar.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Perflectie, zal de opdrachtgever Perflectie vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst

ARTIKEL 11. |  GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt indien dit door partijen is medegedeeld, dan wel voortvloeit uit de aard van de van de informatie.
 2. Partijen zullen van elkaar ontvangen vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
 3. De verplichtingen uit dit artikel vinden geen toepassing indien één der partijen krachtens de wet of rechterlijke uitspraak wordt verplicht tot het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden. In dat geval komt de andere partij nimmer het recht toe tot ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van eventueel hierdoor ontstane schade.
 4. Perflectie is gerechtigd de door de uitvoering van de diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over de organisatie van de opdrachtgever, dan wel persoon van de bij dienstverlening betrokkenen, ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 12. |  INTELLECTUELE EIGENDOM

Perflectie behoudt zich alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst door hem verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals adviezen, templates, programmatuur en sheets. De hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Perflectie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

ARTIKEL 13. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in goed onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Perflectie wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen.
 4. De Nederlandse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Stefan Op de Woerd is binnen Perflectie verantwoordelijk voor het ondersteunen van alle trainers die met Perflectie samenwerken. Hij hoort dagelijks waar trainers tegenaan lopen in gesprekken met opdrachtgevers, maar kent ook de succesverhalen. Daarom deelt hij graag zijn inzichten met je. 

 

Schrijf je in en ontvang de komende 3 dagen elke dag een belangrijk inzicht om de gesprekken met je opdrachtgevers effectiever en inspirerender te maken.

Bedankt voor je aanmelding! Je ontvangt binnen enkele minuten het eerste inzicht in je mailbox.

checklist

Download nu het gratis 'Actieplan voor deelnemers'

In het actieplan zitten de 5 elementen verwerkt die Runkeeper gebruikt om mensen te stimuleren.

Als je jouw deelnemers dit actieplan gedurende de training laat invullen, vergroot je de kans enorm dat ze hun persoonlijke doel halen.  

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download GRATIS het overzicht van 78 gedragingen

Download GRATIS het overzicht van 78 gedragingen

Per gedraging is bepaald hoe goed het te ontwikkelen is. Kies voor je training zoveel mogelijk makkelijk ontwikkelbaar gedrag dat past bij het onderwerp van de training. Zo maak je nog meer impact als trainer.

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

 

Ontvang 6 dagen lang de beste E-books, templates en werkvormen om continu leren te stimuleren.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de eerste tool in je mailbox.

Download nu GRATIS de starters guide ‘In 7 stappen naar effectieve stretch assignments’

Download nu GRATIS de starters guide ‘In 7 stappen naar effectieve stretch assignments’

 

Met dit stappenplan zet je mensen op een positieve manier aan tot leren dat direct bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de starters guide in je mailbox.

Download nu GRATIS het E-book 'De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’

Download nu GRATIS het
E-book 'De 6 principes van succesvolle gedragsverandering’

 

 We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten het E-book in je mailbox.

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

Download nu GRATIS de Toolbox Veranderen in de praktijk

 

Ontvang 6 dagen lang de beste E-books, templates en werkvormen om continu leren te stimuleren.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de eerste tool in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

logo-perflectie-wit4

Download de brochure ‘Samenwerken met Perflectie’

We gebruiken je gegevens om je de brochure toe te sturen. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Je ontvangt binnen enkele minuten de brochure in je mailbox.

Download nu GRATIS de praatplaat

Download nu GRATIS de praatplaat

 

Deze praatplaat kun je gebruiken in gesprekken met opdrachtgevers om je 70-20-10 aanpak toe te lichten

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd! Je ontvangt binnen enkele minuten de praatplaat in je mailbox.

Download nu gratis het persoonlijk actieplan

Download nu gratis het persoonlijk actieplan

 

Met dit actieplan ben je optimaal voorbereid om je goede voornemens succesvol in de praktijk te brengen.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Download het benchmarkrapport 'Van leren naar presteren'

Download het benchmarkrapport 'Van leren naar presteren'

Uit een recente survey blijkt dat veel organisaties het rendement op leren willen vergroten, maar nog zoekende zijn hoe ze dit moeten aanpakken. Benieuwd naar de ontwikkelingen en best practices op het gebied van leren en presteren? Download dan nu het benchmarkrapport  ‘Van leren naar presteren’

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Gefeliciteerd met je aanvraag!
Klik hier voor download

leadmagnet-image

Download nu GRATIS de 30-day challenge toolbox

 

Ontwerp je eigen challenge en daag jouw deelnemers uit om direct in de praktijk aan de slag te gaan.

 

We gebruiken je gegevens om je interessante artikelen te sturen over gedragsverandering en 70-20-10 leren. Lees onze Privacyverklaring als je wilt weten hoe we jouw privacy respecteren en beschermen.

Pin It on Pinterest